این دو مجموعه شامل 4 مبحث ادبیات و 80 درصد کنکور هست.زبان فارسی و قرابت معنایی از موسسه ونوس و تدریس استاد سالار درشکی و آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات کنکور آسان است و تدریس جناب حسین احمدی!دانلود در ادامه مطلب


حجم
tarikh_(easykonkur.ir)_01.DAT ۴۸۲٫۳ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_02.avi ۲۲۳٫۵ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_03.avi ۲۲۵٫۷ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_04.avi ۲۳۴٫۹ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_05.avi ۲۲۰٫۷ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۶۵٫۹ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۶۶٫۹ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_08.avi ۲۳۸٫۸ مگ
tarikh_(easykonkur.ir)_09.avi ۲۳۲٫۱ مگ


حجم
arayeh_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۵۹٫۶ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۵۹٫۶ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۰۱٫۷ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_04.avi ۱۵۹٫۸ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۵۹٫۷ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۰۴٫۱ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۵۲٫۳ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_08.avi ۱۵۲٫۲ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_09.avi ۹۶٫۲ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۶۹٫۸ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۶۹٫۹ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_12.avi ۱۰۹٫۴ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۳۹٫۳ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۳۹٫۵ مگ
arayeh_(easykonkur.ir)_15.avi ۸۷٫۱ مگ 

حجم
v-gherabat_(easykonkur.ir)_01.avi ۹۴٫۹ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_02.avi ۹۶٫۸ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_03.avi ۹۶٫۸ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_04.avi ۹۶٫۸ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۱٫۲ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_06.avi ۷۵٫۶ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_07.avi ۷۷٫۱ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_08.avi ۷۷٫۱ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_09.avi ۷۷٫۱ مگ
v-gherabat_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۰٫۴ مگ