دی وی دی های شیمی سال دوم و سوم استاد رادمان مهر و موسسه ونوس رو قبلا گذاشتم و این هم از پیش 1 و 2 تا پکیجتون کامل بشه.دانلود در ادامه مطلب


حجم
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_01.avi ۸۶٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_02.avi ۸۶٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_03.avi ۸۶٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_04.avi ۸۶٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_05.avi ۸٫۲ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_06.avi ۶۳٫۷ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_07.avi ۶۳٫۷ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_08.avi ۶۳٫۷ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_09.avi ۶۳٫۷ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_10.avi ۷٫۲ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۰۸٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_12.avi ۱۰۸٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۰۸٫۷ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۰۸٫۶ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_15.avi ۹٫۰ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_16.avi ۱۲۳٫۸ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_17.avi ۱۱۹٫۳ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_18.avi ۱۱۹٫۳ مگ
v_shimi_p1_(easykonkur.ir)_19.avi ۷۷٫۹ مگ

حجم
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_01.avi ۶۵٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_02.avi ۶۵٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_03.avi ۶۵٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_04.avi ۶۵٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_05.avi ۶٫۸ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۴۴٫۸ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۴۳٫۶ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_08.avi ۹٫۹ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_09.avi ۱۷۵٫۵ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_10.avi ۱۷۴٫۰ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_11.avi ۷٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_12.avi ۱۹۰٫۴ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۸۸٫۹ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_14.avi ۶٫۵ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_15.avi ۱۵۷٫۳ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_16.avi ۱۵۶٫۰ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_17.VOB ۶۱٫۸ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_18.avi ۱۶۲٫۰ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_19.avi ۱۶۰٫۷ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_20.avi ۱۰٫۶ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۲۶٫۰ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۲۴٫۹ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_23.avi ۴٫۳ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_24.avi ۹۳٫۴ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_25.avi ۹۳٫۴ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_26.avi ۹۳٫۴ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_27.avi ۹۳٫۴ مگ
v_shimi_p2_(easykonkur.ir)_28.avi ۶٫۸ مگ
منبع:کنکور 100