سوالات مشتق 5 تا 7 سوال کنکور رو شامل میشن.علاوه بر اون تو خیلی جاها مثل انتگرال هم کاربرد دارن.این مجموعه قسمت اول  آموزش حرفه ای این درس مهم توسط مهندس مسعودی هستش که تو 56 قسمت آماده شده!.قسمت دوم هم به زودی قرار میگیره.


نام حجم
moshtagh1_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۱۱٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۱۰٫۴ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۱۰٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_04.avi ۵۸٫۶ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۱۱٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۱۰٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۱۰٫۸ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_08.avi ۵۶٫۸ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_09.avi ۹۳٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_10.avi ۹۲٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_11.avi ۹۳٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_12.avi ۴۹٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۳۲٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۳۲٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_15.avi ۱۳۲٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_16.avi ۶۴٫۴ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_17.avi ۹۸٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_18.avi ۹۸٫۳ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_19.avi ۹۸٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_20.avi ۵۲٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۰۶٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۰۵٫۸ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_23.avi ۱۰۵٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_24.avi ۵۵٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_25.avi ۱۲۱٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_26.avi ۱۲۰٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_27.avi ۱۲۰٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_28.avi ۵۸٫۶ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_29.avi ۱۱۱٫۰ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_30.avi ۱۱۰٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_31.avi ۱۱۰٫۴ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_32.avi ۵۷٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_33.avi ۱۱۱٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_34.avi ۱۱۰٫۴ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_35.avi ۱۱۰٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_36.avi ۵۶٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_37.avi ۱۰۸٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_38.avi ۱۰۸٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_39.avi ۱۰۸٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_40.avi ۵۷٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_41.avi ۱۰۸٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_42.avi ۱۰۸٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_43.avi ۱۰۸٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_44.avi ۵۳٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_45.avi ۱۰۶٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_46.avi ۱۰۵٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_47.avi ۱۰۵٫۸ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_48.avi ۵۳٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_49.avi ۱٫۴ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_50.avi ۸۴٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_51.avi ۸۵٫۱ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_52.avi ۵۳٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_53.avi ۱٫۵ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_54.avi ۸۷٫۸ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_55.avi ۸۷٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_56.avi ۵۰٫۴ مگ

منبع:ایزی کنکور